Навчально-методична робота в Костопільському медичному коледжі представлена як цілісна система психолого-педагогічної підготовки, підвищення та удосконалення фахового, науково-теоретичного, практичного, а також загальнокультурного рівнів підготовки майбутніх спеціалістів-медиків.

Зокрема, методична робота направлена на сприяння трансформації медичного працівника (лікаря, провізора) у викладача медичного коледжу, формуванню педагогічного мислення, вироблення власного стилю викладання, пошуку нових педагогічних ідей.

Педагогічний колектив навчального закладу працює над вирішенням поставлених проблем: «Компетентнісний підхід як засіб модернізації вищої медичної освіти» та «Пріоритети морально-етичного виховання студента-медика ХХІ ст.»

Навчально-виховну роботу здійснюють 63 викладачі. Із них: штатних викладачів – 32 особи, в т.ч. штатних лікарів – 17 осіб, штатних педагогів – 15 осіб, викладачів-сумісників – 20 осіб, викладачів-погодинників – 11 осіб. Із числа штатних викладачів мають педагогічний стаж роботи:

 • до 5 років – 3 особи;

 • до 10 років – 6 осіб;

 • більше 10 років – 11 осіб;

 • більше 25 років – 12 осіб.

Штатні викладачі мають наступні категорії:

 • «спеціаліст вищої категорії» - 21 особа;

 • «спеціаліст першої категорії» - 6 осіб;

 • «спеціаліст другої категорії» - 3 особи;

 • «спеціаліст» - 2 особи;

 • «старший викладач» - 6 осіб;

 • «викладач-методист» - 5 осіб.

Звання «Відмінник освіти України» мають двоє викладачів.

Матеріально-технічна база філії дозволяє здійснювати навчальний процес на сучасному рівні згідно вимог державних стандартів освіти підготовки фахівців, навчального плану та програм з навчальних дисциплін.

Для проведення теоретичних і практичних занять в навчальних корпусах філії та на практичних базах використовуються 16 кабінетів і 4 лабораторії, які обладнані відповідно до сучасних вимог.

В кабінетах і лабораторіях є в наявності методичне забезпечення з дисциплін, яке належним чином оформлено і відповідає вимогам діючих навчальних планів і програм. В кожному кабінеті і лабораторії обладнано методичні куточки. Навчальні кабінети і лабораторії на 100% забезпечені необхідним устаткуванням, інструментарієм, фантомами, муляжами, іншими наочними посібниками.

Філія має власну видавничу базу, локальну комп’ютерну мережу, вихід до глобальної мережі Інтернет. Розроблені власні навчальні комп’ютерні програми з усіх дисциплін клінічного та загальноосвітнього профілів.

Інформаційно-методичне забезпечення дозволяє здійснювати навчально-виховний процес на високому науковому рівні. В навчальному закладі здійснюється значна науково-дослідницька робота студентів під керівництвом досвідчених викладачів. В кінці навчального року проводиться підсумкова студентська науково-теоретична конференція, де представляються кращі дослідницькі студентські роботи, які відзначаються грамотами та преміями.

Навчально-виховний процес в Костопільському медколеджі забезпечує функціонування п’яти циклових комісій:

 • Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін (голова комісії – Святецька А.В.);

 • Циклова комісія природничо-наукових дисциплін (голова комісії – Пінчук М.П.);

 • Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (голова комісії – Багній Л.В.);

 • Циклова комісія професійних дисциплін терапевтичного профілю (Вакулка В.Ф.);

 • Циклова комісія професійних дисциплін хірургічно-акушерського профілю (голова комісії – Архипчук Ю.В.)

Методична робота в навчальному закладі здійснюється під керівництвом методиста Таргоній І.І. Методичний кабінет коледжу є центром методичної роботи, де зібрані кращі методичні доробки викладачів, методичні рекомендації, досвіди роботи кращих викладачів та портфоліо викладачів, атестуються, також проводяться засідання методичної ради по актуальних проблемах навчально-методичної роботи.

Працює школа підвищення педагогічної майстерності викладачів, де проводяться педагогічні семінари викладачів-початківців, на яких розглядаються наступні проблеми:

 • Перші кроки становлення викладача-медика як педагога;

 • Мовленнєва компетентність як складова педагогічної компетентності викладача-початківця;

 • Використання мультимедійних презентацій на заняттях, їх ефективність;

 • Організація роботи з обдарованою молоддю в медичному навчальному закладі: теорія і практика;

 • Оцінка та облік результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів: форми проведення залікових занять, розробка завдань для модульної роботи;

 • Науково-дослідницька та пошукова робота студентів в навчально-виховному процесі;

 • Сучасні аспекти медико-деонтологічного виховання студента-медика в теорії та практиці

 • Роль особистості педагога в процесі становлення спеціаліста;

 • Роль та місце інформаційно-комунікаційних технологій на сучасному занятті;

 • Комбіноване заняття: нові підходи у проведенні.

У навчальному процесі постійно впроваджуються інноваційні інформаційно-комунікативні технології. Для теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців коледжу широко використовуються мультимедійні засоби: лекції-презентації, навчальні відеофільми, відеоролики, які особливо активно використовуються при проведенні відкритих теоретичних та практичних занять.

Актуальні питання методики викладання, підвищення ефективності професійної підготовки студентів висвітлюються викладачами на сторінках фахових видань, у виступах на регіональних методичних об’єднаннях.

Розвиток медичної освіти на сучасному етапі потребує значних змін. І тому головним завданням педагогічного колективу є підвищення рівня фахової підготовки медичних працівників, що дозволить випускати кваліфікованих спеціалістів, готових вирішити будь-яку проблемну ситуацію, адже вони мають бути конкурентноспроможними на європейському ринку праці.