Студентська рада

Положення про студентське самоврядування

Студентське самоврядування

 

Студентське самоврядування є органічною складовою освітнього процесу, в основі якої діє механізм чіткої взаємодії органів самоврядування з педагогічною, адміністративною радами, цикловими комісіями, методичним об’єднанням кураторів, студентських груп. Відповідно до наказу МОН України №166 від 03.04.2001 року «Про затвердження Положення про студентське самоврядування вищих навчальних закладів» в коледжі функціонують органи студентського самоврядування. 

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування Коледжу, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними навичок лідера, організатора та керівника.

У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються у Коледжі за всіма формами навчання. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

- добровільності, колегіальності, відкритості;

- виборності та звітності органів студентського самоврядування;

- рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні;

- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування Коледжу. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, в тому числі Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про фахову передвищу освіту», Законом України «Про громадські об'єднання», рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, Статутом Коледжу і Положенням про студентське самоврядування Коледжу.  Органи студентського самоврядування Коледжу можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру, є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, відділення, коледжу, а також кімнати, поверху, гуртожитку.

Взаємодія органів студентського самоврядування з адміністрацією Коледжу здійснюється на основі взаємної поваги допомоги та співробітництва. Керівництво коледжу зобов’язане забезпечити підтримкою, створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

Студентська Рада коледжу є вищим виконавчим органом студентського самоврядування. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер та вони є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу, сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішенням спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які: ухвалюють Положення про студентське самоврядування; обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти; визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

Студентська рада Коледжу:

- організовує діяльність студентського самоврядування Коледжу;

- визначає позицію студентського самоврядування в Коледжі з актуальних питань студентського життя;

- представляє студентське самоврядування Коледжу в органах управління Коледжем, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях з питань, що відносяться до їх компетенції;

- приймає рішення в межах своїх повноважень;

- вирішує питання участі в місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднаннях, спілках та підписує з ними відповідні угоди.

Рішення Студентської ради Коледжу в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації Коледжу

Склад правління Студентської ради: голова Студентської ради, заступник голови та  секретар.

 

Голова Студентської ради:

- організовує свою діяльність з дотриманням чинного законодавства України, нормативно-правової бази Коледжу;

- організовує та контролює виконання рішень Студентської ради;

- здійснює керівництво органами студентського самоврядування;

- головує на засіданнях та розподіляє обов’язки між членами Студентської ради;

- здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської ради угоди та документи;

- делегує окремі повноваження членам Студентської ради.

- розпорядження голови Студентської ради Коледжу є обов’язковими для виконання членами органів студентського самоврядування.

- голова та секретар Студентської ради відповідають за збереження документації органів студентського самоврядування.

 

Заступник голови Студентської ради:

- здійснює керівництво органами студентського самоврядування в межах делегованих їй повноважень;

- в разі відсутності голови замінює її та головує на засіданнях Студентської ради;

-. вирішує і координує організаційні питання;

- слідкує за роботою студентського самоврядування коледжу у складі комітетів діяльності Студентської ради.

 

Секретар Студентської ради:

- відповідає за документацію, виконуює делеговані їй доручення;

- має право голосу у вирішенні спірних питань;

- бере активну участь у діяльності Студентської ради.

 

 

При Студентській раді Коледжу можуть створюватися комітети відповідно до напряму роботи.

Студентська Рада для своєї діяльності утворює такі комітети:

  • Навчально-виховний комітет;
  • Соціологічно-інформаційний комітет;
  • Спортивно-оздоровчий комітет;
  • Культурно-масовий комітет;
  • Комітет волонтерської діяльності – студентський волонтерський центр «Милосердя».

Кожен з комітетів очолюють відповідальні представники від студентського самоврядування до яких можна звертатись із пропозиціями чи питаннями.

Комітети мають право:

- проводити роботу щодо захисту прав та інтересів студентів;

- спрямовують свою діяльність та активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;

- сприяють формуванню діяльності органів самоврядування на відділеннях, в гуртожитку, гуртках, молодіжних громадських об'єднаннях та співпрацюють з ними;

- ведуть профорієнтаційну діяльність серед студентів, організовують культурномасову і спортивно-оздоровчу роботу;

- постійно інформують студентів про свою діяльність та залучати їх до діяльності студентською самоврядування.

Голів комітетів призначає та звільняє з посади голова Студентської ради коледжу.

Голова комітету:

- керує поточною роботою;

- призначає та звільняє з посади членів комітету.

Членом комітету може бути будь-який студент Коледжу, який виявив бажання та подав заяву до голови відповідного комітету.

 

Староста академічної групи: 

- організовує виконання студентами групи навчального плану та графіку освітнього процесу;

- повідомляє студентів групи про зміни в розкладі занять;

- несе відповідальність за відвідування студентами занятть;

- організовує отримання та розподіл серед студентів групи підручників та навчальних посібників;

- контролює виконання Правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень директора коледжу.

- розпорядження старости групи обов'язкові для виконання студентами групи.

- староста академічної групи представляє інтереси студентів групи на старостатах, співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної та виховної роботи, завідувачем відділення.

 

Члени органів студентського самоврядування мають право:

- узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності коледжу, звертатися до адміністрації через голів органів студентського самоврядування з пропозиціями щодо їх вирішення, сприяти реалізації прийнятих рішень;

- отримувати в адміністрації коледжу інформацію з питань, що стосується студентів.

- члени органів студентського самоврядування зобов'язані: сприяти всебічному розвитку Коледжу; представляти і захищати інтереси студентів; виконувати покладені на них обов'язки.

А найголовніше – це саме та активна молодь студентського самоврядування, що завжди готові витрвести громадську та суспільну діяльність, щоб захищати права та інтереси студентів, звертатися з пропозиціями, та клопотаннями від імені молоді до адміністрації коледжу, допомагати вирішувати будь-які проблеми та труднощі, підтримувати, заохочувати до творчого самовираження, самонавчання та самоудосконалення.