ПЛЕКАЄМО ВСЕСВІТ ОСОБИСТОСТІ

Наше суспільство чітко усвідомило потребу у вихованні інтелектуальної і соціальної еліти держави.

Важливою педагогічною проблемою сьогодні є визначення пріоритетів навчання й виховання студентів, ідеалів, на яких потрібно будувати національну систему виховання.

Серйозна деформація в ціннісних орієнтаціях молоді, падіння моральності та рівня загальної культури в суспільстві, комерціалізація людських стосунків ставлять педагогів у дуже скрутне становище. Навчальний заклад, безумовно, не може змінити соціальної ситуації, середовища, в якому відбувається становлення особистості. Проте педагоги, безперечно, можуть виховувати суб’єкта власного життя, здатного робити свідомий вибір розумних життєвих позицій, самостійно виробляти розумні ідеї, гуманно ставитись до людей.

Коледж– це простір життя студента; тут він не готується до життя, а живе. І тому вся діяльність навчального закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника життя, гармонізації і гуманізації стосунків між студентами і педагогами, училищем і родиною. Ідея самоцінності молодої людини, діалогу, компетентного вибору особистого життєвого шляху – ось що найважливіше.

Виховна робота повинна являти собою єдиний процес взаємодії і співпраці педагогів і студентів, спільної творчої діяльності по виробленню умінь приймати рішення, вирішувати складні професійні проблеми, робити морально обгрунтований вибір.Тому провідною кінцевоюметоювиховноїдіяльності коледжу є формування різнобічної, гармонійно розвиненої особистості.

На період навчання студента в коледжі ця мета конкретизується з урахуванням професійної підготовки, сучасних соціальних умов та потреб суспільства, а також можливостей коледжу. Тому освітньо - виховний процес у коледжі зорієнтований на виховання і підготовку висококваліфікованих і різнобічно розвинених фахівців, що мають духовно-моральну і громадянську позицію. Для реалізації основної мети виховної діяльності коледжу та вирішення поставлених завдань розроблені цільові виховні програми, в яких знаходять своє практичне зміст основні напрями виховної діяльності педагогічного колективу та колективу студентів коледжу. 

 

Виховна програма «Громадянин»

Пріоритетним напрямом програми є становлення громадянина, виховання у студентів поваги до Конституції, законів України, національної символіки, глибокого усвідомлення взаємозв’язку між правами людини та її громадською відповідальністю, що починається з формування особистості студента, який пишається своїм коледжем, відчуває особисту причетність до подій в його стінах, знайомий з його історією, знає свої права і обов'язки; відданий традиціям коледжу, піклується про нього, вносячи реальний внесок у навчально-виховну роботу. 

Мета: сприяти формуванню та розвитку конкурентноспроможної особистості, готової до самореалізації, саморозвитку , громадянському самовизначенню, соціальної і професійної адаптації і вихованню громадянина з гуманістичними і демократичними цінностями, покладеними в основу Конституції України.

 

Виховна програма «Професіонал»

 Виховання професіонала будується на розвитку особистісних характеристик студента, активізують інтерес до вивчення обраної спеціальності. У студента формується правильне розуміння сутності професійного самовизначення і мотивації професійної діяльності.

Мета: створення умов для формування професійних і особистісних якостей майбутнього фахівця, здатного до успішної адаптації в сучасних умовах. 

 

Виховна програма «Лідер»

Програма сприяє особистісному формуванню студента, який відчуває потребу в знаннях, любить і вміє вчитися, здатний до самоосвіти, володіє культурою інформаційної взаємодії зі світом.

Мета: підвищення активної життєвої позиції, розвиток лідерських якостей студентів за допомогою участі в різних формах студентського самоврядування.

 

Виховна програма «Сім'янин»

В епоху соціальної нестабільності посилюється роль сім'ї як чинника
соціалізації та виховання людини.
Саме сім'я забезпечує з моменту
народження до старості почуття захищеності та душевного комфорту.
Тут 
закладаються основи соціальної поведінки підлітка - майбутнього 
продовжувача роду. Виховання людини, котра освоїла культуру сімейних стосунків, можливо при реалізації даної програми.  

 Мета:формування в студентів потреби в створенні здорової сім'ї і уміння правильно будувати сімейні стосунки.

 

Виховна програма «Здоров'я»

Розвиток потреб у здоровому способі життя, розвиток цілеспрямованості, сміливості, витривалості, рішучості, спритності, формування негативного ставлення до шкідливих звичок (алкоголю, тютюнопаління, наркоманії) є головним складовим чинником у виховній діяльності.

Мета: удосконалення умов для формування потреб студентської молоді в здоровому способі життя.

 

Виховна програма «Естет»

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена,творчо активна людина,яка є носієм кращих надбань української та світової культури, здатна до саморозвитку та самовдосконалення.

Змістом естетичного виховання студентів є формування у них естетичних навичок: вміння побачити прекрасне в повсякденному життя, і цінувати його у вчинках людей; прищеплення любові до краси рідної природи, до витворів мистецтва, живопису, літератури та музики; розвиток індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов для творчої практичної діяльності;

Мета:  формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури;

-   вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

 

Виховна програма «Ми разом» (толерантність)

У сьогоднішньому суспільстві відбувається активний ріст екстремізму, агресивності, розширення зон конфліктів, прояв нетерпимості, непримиренності. У цьому зв'язку важливим стає виховання у молоді основ толерантної свідомості і поведінки, засвоєння знань в області людських відносин, прищеплення психологічної культури, особливо це важливо для майбутніх медичних працівників, адже їм працювати з людьми, які ще й хворі, терпіння необхідно від медичного працівника ще більше.

Мета: створення умов для виховання толерантності та активної громадянської позиції учасників освітнього середовища.