Фахові навчальні заклади за своїм статусом зобов’язані професійно готувати не тільки дипломованих спеціалістів, а й виховувати різнобічно розвинених громадян, тому виховна робота в  коледжі  є компонентом освітньої діяльності навчального закладу, що забезпечується залученням до цієї роботи всього колективу навчального закладу, адміністрації, студентського самоврядування та громадських організацій. Це цілісний процес розвитку особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до української мови, історії, національних традицій та надбань, а також до культури інших національностей, що проживають в Україні, виявляє толерантність та культуру міжетнічних і міжособистісних стосунків.

Важливе місце в процесі формування особистості майбутнього медичного працівника має не тільки високий рівень фахової освіти, але й виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної, законокомпетентної, національно свідомої людини, для якої характерні глибока громадянська відповідальність, високі духовні якості, родинні і патріотичні почуття, яка є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення. І як результат – формування життєво компетентної особистості, яка здатна успішно самореалізуватися у сучасному соціумі.

          Виховна  робота в коледжі здійснюється на засадах Закону України «Про вищу освіту», Концепції розвитку професійної освіти в Україні, Положення про освітній процес в Костопільському фаховому медичному коледжі, Концепції національно-патріотичного виховання, а також згідно Плану освітніх заходів із реалізації обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2020-2025 роки, Плану роботи Ради профілактики правопорушень, Плану роботи методичного об’єднання керівників студентських груп та вихователів гуртожитків, Планів робіт органів студентського самоврядування, а також відповідно до рекомендаційних листів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, обласного департаменту освіти і науки, Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної військової адміністрації, Постанов Верховної Ради України «Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у поточному році».

Враховуючи особливості умов, в яких перебуває наша держава, виховання молодого покоління ґрунтується на почуттях патріотизму, відданості загальнодержавній справі, зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо, патріотичне виховання наскрізно пронизує весь освітній процес, органічно поєднує національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне виховання, що  сприяє формування у студентів  почуття національної гідності та патріотизму, відповідальності за майбутнє України. Пріоритетними напрямками виховної роботи  у коледжі є:

 • національно-патріотичне виховання, спрямованість на формування активної громадянської позиції студентів;
 • збереження історико-культурних традицій, наступності поколінь, виховання шанобливого ставлення до минулого українського народу;
 • виховання моральних якостей, інтелігентності, орієнтації на загальнолюдські цінності та високі гуманістичні ідеали культури;
 • формування особистісних якостей, необхідних для ефективної професійної діяльності;
 • розвиток усіх форм студентського самоврядування, розширення участі студентів у вирішенні основних питань удосконалення організації освітнього процесу, дозвілля та побуту;
 • активізація волонтерської діяльності;
 • проведення благодійних акцій, спрямованих на допомогу Збройним Силам України та сім′ям загиблих героїв;
 • створення умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості і талантів, самореалізації в сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності;
 • формування у молодих людей потреби у здоровому способі життя;
 • підтримка творчих ініціатив студентів коледжу;
 • виховання поваги до традицій свого навчального закладу, викладачів,  наставників та родини.

Мета виховання – це формування національно свідомої, життєво компетентної, високоінтелектуальної, творчої, креативної, здатної до саморозвитку й самовдосконалення особистість, що є носієм українських національних цінностей, традицій та звичаїв.

Досягнення мети виховання, яка випливає із суспільних потреб сьогодення, стало можливим  за умови комплексного підходу до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації студентського і педагогічних колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку студента як суб'єкта суспільної діяльності, особистості та індивідуальності.

  Реалізація завдань виховання студентської молоді здійснюється через систему, яка: 

 - охоплює виховним впливом студентів усіх курсів;

 - здiйснює виховний процес як у навчальний i в позанавчальний час;

 - забезпечується через дiяльнiсть усiх структурних пiдроздiлiв коледжу.

Суб’єктами, якi органiзовують реалiзацiю концепції виховання студентiв, є:

 • Адміністрація коледжу;
 • Керівники академічних груп;
 • Соціальний педагог;
 • Вихователі гуртожитку;
 • Рада профілактики правопорушень;

 Органи студентського самоврядування: 

- студентська рада коледжу;

- студентська рада гуртожитку;

- первинна профспілкова організація студентів.

 • Бібліотека;

Система позанавчальної діяльності:

- гуртки та студії художньої самодіяльності;

- предметні гуртки;

- спортивні секції;

- клуби та студії.

Весь комплекс виховної роботи педагогічного колективу зосереджений в єдиному плані виховної роботи коледжу, який складається на навчальний рік, обговорюється і затверджується на засіданні педагогічної ради, узгоджується з планами роботи циклових комісій, бібліотеки, керівниками фізичного виховання і художньої самодіяльності,  відображає значну частину тематичних виховних годин, що проводяться в академічних групах. При складанні плану виховної роботи враховуються інтереси студентської молоді, загальноосвітній та культурний рівень, а також окремі психолого-педагогічні аспекти, які виникають у студентському колективі.

 

План виховної роботи коледжу включає такі розділи:

 • організаційний;
 • виховання національної свідомості;
 • громадянське та патріотичне виховання;
 • професійне виховання;
 • сімейно-родинне виховання;
 • морально-правове виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • фізичне виховання та формування здорового способу життя;
 • екологічне виховання.

         В органiзацiї та здiйсненнi процесу виховання широко використовуються можливостi мультимедійного забезпечення та комп’ютерної технiки, що вдосконалювалили в умовах дистанційного навчання.

Розроблена система гурткової роботи.

         Стан організації та проведення виховної роботи розглядається:

- щотиждня на нараді при директору по питаннях поточного контролю за станом навчальної  та   виховної роботи;

- на засіданнях педагогічної ради обговорюються результати та напрямки виховної діяльності.

В організаційно-виховній системі особливе місце займають керівники груп, які спільно з активом групи проводять зі студентами постійну виховну роботу. Керівники групи спирається на Положення навчального закладу,  «Правилах внутрішнього розпорядку», Положеннях «Про обов’язки керівника групи». В останньому документі прописані обов’язки керівника, які він повинен виконувати.  

З метою удосконалення діяльності та координації зусиль керівників студентських груп з підвищення ефективності навчально-виховної роботи визначаються завданя на навчальний рік: надання рекомендацій щодо складання планів роботи керівників груп на семестр, навчальний рік, моніторинг якості виховної роботи у студентських групах за навчальний рік,   відвідування відритих виховних годин.  

Засідання керівників груп проводяться 1-2 рази на семестр. Пропозиції та рекомендації керівникам, спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу студентів.

Педагоги коледжу працюють як з традиційними, формами та методами виховної роботи, та інноваційними, що містять елементи інтерактивних виховних технологій, базуються на використанні інформаційно-комунікаційних технологій. Це стосується як загальноколеджних виховних заходів і тих заходів, які проводяться на рівні академічних груп.

         Для реалізації завдань національно-патріотичного виховання в групах систематично проводяться інформаційні години щодо відзначення державних пам’ятних і ювілейних дат.

         Актуальним є напрям формування духовноморальної культури молоді, який включає в себе мораль,  етику та естетику, мистецтво та інші духовні цінності. Пріоритетними в роботі закладу залишаються: упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних дій.

Керівники груп проводять тематичні виховні години, а творчий акив студентської ради створює мультимедійні матеріали для висвітлення цих подій у соціальних мережах на офіційних сторінках коледжу. Години правової  грамотності, аналіз політичних ситуацій у державі на виховних годинах (систематично проводять керівники груп); робота по поповненню кіно-, відеотеки з популяризації здорового способу життя, профілактики правопорушень, наркоманії та СНІДу проводиться усіма викладачами та керівниками медичних предметних гуртків; оформлення виставки літератури з питань профілактики правопорушень, правового виховання у бібліотеці. Змістовними і корисними для студентів є обговорення  статей періодичних видань морально-правової тематики на виховних  годинах у групах. З метою популяризації літератури правової тематики в бібліотеці є книжкові полиці з національно-патріотичної тематики.

Тривалий час у коледжі працює студентських волонтерський центр «Милосердя». Він об’єднує усіх, хто безкорисливо і добровільно допомагає творити добро іншим. У нашому закладі практично кожен студент та викладач  є волонтером. Протягом багатьох років підтримуються тісні зв’язки з вихованцями спецшколи-інтернату для дітей з проблемами опорно-рухової системи. Студенти та викладаі допомагають військовим Збройних Сил України, ветеранам та людям похилого віку, вони також є організаторами і учасниками різних соціальних акцій та волонтерських ініціатив.

Студентське самоврядування організувало роботу волонтерської групи з Червоним хрестом та благодійним фондом Добрі справи. Волонтери коледжу щорічно активно беруть участь в акціях міжнародного благодійного руху Щедрий Вівторок (#GivingTuesday).

         Студентський та викладацький колективи приймають активну участь в районних  заходах, мітингах, акціях, участь в районному публічному заході-акції «Запали свічку» та покладанні квітів до Меморіалу жертв Голодомору та інших.

З історичними місцями та національними традиціями рідного краю студенти знайомляться під час екскурсій по містах України та віртуальних  мандрівках історичними місцями країни.

         Традиційним в коледжі стало свято, яке відбувається в День української писемності та вшанування роковин Т.Г.Шевченка, Великодні свята, Міжнародного дня толерантності та з метою формування у студентів загальнолюдських цінностей для усіх учасників навчально-виховного процесу, проводяться засідання круглого столу присвячене проблемам міжособистісного спілкування та булінгу.

         Здоров’я збереження як вектор інноваційної стратегії виховання обумовлюється тим, що сучасна система освіти стає пріоритетним напрямом реалізації державної політики щодо зміцнення і збереження здоров’я підростаючого покоління, створення здоров’язбережувального середовища. З цією метою велика увага приділяється проведенню інформаційно - освітньої роботи.

Особлива увага надається заходам в рамках міжнародної акції 16 днів проти насилля. Волонтерська група коледжу та члени педіатричного гуртка протягом тижня проводили лекторії у всіх навчальних групах.

          Пріорітетною є індивідуальна робота зі студентами. Цю роботу здійснюють: заступник  директора з навчальної роботи, заввідділення,  соціальний педагог, вихователі гуртожитку, керівники  груп, голова профкому, рада з профілактики правопорушень,  рада студентського самоврядування, студентська рада гуртожитку, яка грунтується на довірливому діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільному обміні думками, авансуванні успіху. Впровадження цієї роботи допомагає створити умови для визначення прихованих можливостей кожного студента, створення індивідуального «Я» і його духовної автономності, суверенності та уміння поєднувати особисті інтереси з державними. Даний проект включає два напрямки: освітній процес та педагогічно-студентська співпраця.

Центральним механізмом формування конструктивної та гуманістично спрямованої педагогічної взаємодії виступає особистісне спілкування викладача зі студентами. Таке спілкування спрямовується на організацію продуктивної спільної діяльності, зближення ціннісно-смислових позицій учасників діалогу. Педагогічно-студентська співпраця передбачає спільну участь студентів та педагогів в організації та проведенні  не тільки навчальних,  але і позанавчальних заходів.

Значна увага адміністрації, керівників  груп  приділяється  роботі зі студентами, що проживають в гуртожитку. Житлові кімнати устатковані необхідними меблями,  інвентарем.

Щомісячно проходять засідання студентської ради гуртожитку, на якій студенти  розглядають питання й проблеми проживання та дозвілевої культури. Силами вихователів і викладачів організовуються проведення вечорів відпочинку в гуртожитку.

Традиційними стали «Дні відкритих дверей» для викладачів та батьків студентів. Особлива увага приділяється санітарно-гігієнічному вихованню та  впровадженню здорового способу життя. Протягом навчального року постійно проводиться конкурс на кращу кімнату гуртожитку. Адміністрація заохочує студентів подяками і іншими подарунками. Гуртожиток протягом багатьої років стає переможцем в обласному конкурсі-огляді студентських гуртожитків серед навчальних закладів І-ІІ р.а.

         Свої творчі можливості студенти реалізують в гуртках художньої самодіяльності: вокальний ансамбль «Україночка», ансамбль барабанщиць «Mediс Drums», танцювальна студія «Harmonia». Прикладні таланти представляють через виставки та діяльність клубів за інтересами.

З огляду на військовий стан та міри безпеки в країні частина заходів відбувається в он-лайн форматах.

        

Організація студентського самоврядування. Студентська рада.

         З метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків і захисту їхніх прав й сприяння  гармонійному розвитку особистості, виховання духовності та культури студентів, формуванню у них навичок майбутнього організатора, керівника групи, зростання у студентської молоді соціальної активності у коледжі функціонує студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, і передбачають їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування має двохступеневу структуру – загальноколеджну та групову.

         В закладі розроблено: «Положення про студентську раду коледжу», «Положення про студентський профспілковий комітет», «Положення про співпрацю органів студентського самоврядування та адміністрації коледжу».

Студентське самоврядування свою діяльність спрямовує за такими напрямками:

 • навчальна робота;
 • інформаційна робота;
 • культурно-масова робота;
 • соціальна сфера;
 • спортивно-масова робота:
 • волонтерська діяльність.

Структура органів студентського самоврядування: студентська рада коледжу, студентська рада гуртожитку; студентські ради груп; студентський профспілковий комітет; старостат.

У вересні – формують актив та затверджують завдання на новий навчальний рік, у травні – заслуховують звіт виконавчого  органу  студентського  самоврядування  та  його перевибори. Засідання ради студентського самоврядування проходять раз на тиждень спільно із засіданням студентського комітету профкому. Кожний місяць проводиться засідання, на яких обов'язковим є затвердження плану роботи на наступний місяць, підсумки роботи за минулий місяць й інші питання: розгляд успішності за підсумками атестацій, відвідування занять і порушення дисципліни, підготовка до загальноколеджних  заходів. Здійснюється перевірка чистоти аудиторій, територій, гуртожитку. Проводяться акції трудових та екологічних напрямів «Чисті четверги», конкурси на кращу кімнату гуртожитку, кращу відкриту виховну годину.

         Пріоритетним напрямком роботи є соціальний напрямок. Для соціального захисту студентстів із малозабезпечених сімей та студентам-сиротам і таких, що знаходяться під опікою, дітей службовців Збройних Сил України, а також звільнення їх від оплати за проживання в гуртожитку. Студентам-сиротам встановлено надбавки до стипендії, щомісячно виділяються кошти для харчування студентів-сиріт, інші пільгові виплати згідно з чинним законодавством.

Крім турботи, яка виражається в обов'язковій матеріальній допомозі,  студентам-сиротам надається морально-психологічна під­тримка,  постійна робота соціального педагога, вихователів гуртожитку та керівників груп сприяє їхній адаптації в навчальному середовищі.

         В організації і проведенні виховного процесу для студентів, які тільки починають свій шлях до обраної про­фесії, значну роль відіграють циклові комісії. Для активізації навчально-виховної позааудиторної роботи в коледжі працюють предметні гуртки: історичний, історико-краєзнавчий, біології та медичної генетики, анатомії і фізіології, фармакології,  хірургії, педіатрії, терапії та клуб «Ерудит».

         Спортивно масова робота здійснюється через роботу секцій з баскетболу, волейболу, легкої атлетики, настільного тенісу. Традиційно проводиться коледжна спартакіада.

Виховний процес неможливий без співпраці педагогів з батьками. Основним  завданням цієї роботи є: спільна цілеспрямована робо­та з виховання шляхом залучення батьків до навчально-виховного процесу, інформування батьків про ре­зультати навчання та дисципліни. Це здійснюється завдяки: ознайомленню з сімейним ста­ном студентів з метою цілеспрямованої виховної роботи; індивідуальній  роботі з батька­ми,  з  метою  виявлення  особливостей у поведінці або стану здо­ров'я дітей; організації  інформування батьків з питань успішності і відвідування студентами занять, тощо.

          Адміністрація навчального закладу підтримує також  постійний зв’язок з батьками студентів, які вимагають до себе особливої уваги.

Про найважливіші події, які відбуваються в нашому коледжі, інформація подається на інтернет-сайті коледжу та на сторінках соціальних мереж коледжу.

Отже, навчальна і виховна діяльність знаходиться у тісному взаємозв’язку, доповнюючи і збагачуючи одна одну, досягаючи гармонійності. Педагогічний колектив розуміє, що виховання – це складна соціальна система, відповідальний соціальний інститут, який відіграє велику роль у вихованні цілісної особистості, а значить вимагає постійного розвитку, творчого пошуку та глибокого вивчення.