Практичне навчання в Костопільській філії Рівненського медичного коледжу здійснюється у відповідності до наказу Міністерства освіти України № 93 від 08.09.1993 року "Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України".

Терміни навчально-виробничої та переддипломної практики визначаються графіком навчального процесу, складеним на підставі робочого навчального плану та програми практики. Графік навчального процесу не порушується. Для проведення практичних занять з циклу природничо-наукових і професійно-орієнтованих дисциплін група ділиться на підгрупи по 12-15 чоловік, а з циклу спеціальних дисциплін — по 8-10 чоловік. Практичні заняття проводяться цикловим і поточним методами тривалістю не більше 4 годин в кабінетах і лабораторіях навчально-адміністративного корпусу філії та на практичних базах. Виняток складають заняття із основ сестринської справи та загального догляду за хворими, тривалість яких — 6 годин.

Реформа системи охорони здоров'я, яка відбувається зараз в Україні, перехід на принципи надання первинної медико-санітарної допомоги населенню та бюджетно-страхової медицини, становлення ринкових відносин, розвиток наукових і професійних зв'язків з іншими державами потребують удосконалення системи сестринської освіти з метою підготовки спеціалістів, що відповідають сучасним світовим стандартам.

Тому, колектив нашого училища своє головне завдання вбачає у формуванні висококваліфікованих молодших медичних працівників.

"Життя — це нескінченне удосконалення". Вважати себе досконалим - значить вбити себе". К.Ф.Геббель.

Зробити навчання цікавим, ефективним, нешаблонним - ставить перед собою за мету наш колектив. Слід пам'ятати, що ніякий навчальний заклад не в стані навчити своїх випускників всьому і на всі випадки життя. Але він, може, і зобов'язаний озброїти методами і досвідом наукового пізнання, щоб спеціаліст міг з найменшими затратами додаткової праці і часу засвоювати нову інформацію, поповнювати професійні знання і розширяти свій кругозір, тобто - уміти навчатись.

Оскільки, процес професійної освіти не повинен зводитись до поглинання інформації шляхом "книжкового" спілкування, то велике значення має постійний зв'язок навчального закладу з лікувальними, установами.

Практична підготовка медсестер є важливою ланкою засвоєння студентами навчального матеріалу і основою їх професіоналізму.

Навчально-виробцича та переддипломна практика студентів проводиться на базі 20лікувально-профілактичних закладів. Бази закріплені за Костопільською філією наказом управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації № 420 від 21.12.2012 року. З керівниками основних практичних баз укладено двосторонні угоди. В наявності паспорти баз практики. Профіль базових лікувально-профілактичних закладів дозволяє виконувати програму підготовки медичних сестер в повному обсязі. В лікувально-профілактичних установах міста з метою наближення навчання до майбутньої професійної діяльності створені навчальні кабінети, які оснащені медичним обладнанням, інструментарієм, предметами догляду, муляжами, фантомами, а також необхідною навчально-методичною документацією (інструкції до практичних занять, методичні розробки та рекомендації по проведенню практичних занять, інструкціями по техніці безпеки. Функціонують кабінети де студенти мають змогу відпрацьовувати практичні навички на муляжах і фантомах.

Початку виробничої та переддипломної практики передує підготовча робота необхідна для чіткої її організації та проведення:

інструктажі студентів, методичних керівників практики, розподіл, зустрічі із загальними та безпосередніми керівниками. Перед відправленням на практику проводяться групові збори, етапні атестації. Студенти усіх спеціальностей, які отримали направлення на роботу при розподілі, або мають відношення на працевлаштування від керівників лікувально-профілактичних закладів, проходять практику на майбутньому робочому місці.

Методичними керівниками практики призначаються викладачі спеціальних дисциплін.

Загальне та безпосереднє керівництво практикою здійснюють керівники лікувально-профілактичних установ. За період проходження практики студенти повністю виконують програму практики. Підсумкова атестація студентів по закінченню виробничої та переддипломної практики проводиться на робочих місцях, в навчальних кімнатах на практичних базах в присутності комісії, яка затверджується наказом. До складу комісії входять: методичні керівники практики, представники адміністрації філії, загальні та безпосередні керівники практики.

Студенти складають диференційований залік згідно програми практики. Результати диференційованих заліків переддипломної практики вивчаються на підсумкових конференціях.

Одним з важливих етапів студентського навчання є проведення серед випускників закладу щорічного конкурсу "Краща за професією", який сприяє формуванню фахової майстерності, відпрацюванню професійних навичок студентами. Переможці училищного конкурсу "Краща за професією" неодноразово були учасниками, дипломантами обласних та республіканських конкурсів.