Атестація педагогічних правівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 24 Закону України «Про фахову передвищу освіту» педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання.

Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного, науково-педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти упродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин, з яких певна кількість годин обов’язково має бути спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у роботі із студентами з особливими освітніми потребами та дорослими студентами. Обсяг щорічного підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти встановлюється засновником (або уповноваженим ним органом).

Список викладачів, які атестуються в 2023-2024 н.р.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Вивчення професійної діяльності педагогічного працівника
Атестаційний лист
Заява на позачергову атестацію
Направлення про підвищення кваліфікації
Адреси сайтів закладів підвищення кваліфікації (що мають ліцензію МОН)
Клопотання
Форма поiнформованої згоди
Звіт викладача
Атестаційна характеристика
Вимоги до публікації в науково-методичному віснику
Методичні рекомендації щодо матеріалів для присвоєння звання Викладач-методист
Орієнтовний перелік навчальних закладів для проходження підвищення кваліфікації